Skolas bibliotēka

Rīgas Sarkandaugavas pamatskolas bibliotēkas darbības mērķi ir:

1) Plānot un organizēt bibliotēkas darbību, grāmatu krājumu fonda komplektēšanu, lai nodrošinātu mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības saturu un procesu, atbilstoši Valsts izglītības standartā noteiktajiem mērķiem un nodrošinātu skolas īstenojamo izglītības programmu realizāciju.

2) Darba organizācija atbilstoši valstī noteiktajām bibliotēku nozares standartu prasībām.

3) Iekļaušanās kopējā bibliotēku informācijas sistēmā.

  Rīgas Sarkandaugavas pamatskolas bibliotēkas darbības galvenie uzdevumi:

1) Nodrošināt bibliotēkas lietotājiem brīvu pieeju dažāda veida informācijai.

2) Attīstīt izglītojamo informācijas atrašanas, iegūšanas, kritiskas izvērtēšanas un lietošanas prasmes.

3) Īstenot izglītojamo lasīšanas veicināšanas programmas un projektus.

4) Atbalstīt pedagogus mācību priekšmetu programmu īstenošanā un audzināšanas darbā.

Skolas bibliotekāre Ligita Kreņģele

Bibliotēkas Darba laiks:
Pirmdienās 8.00-16.00
Otrdienās 8.00-12.00
Trešdienās 8.00-15.00
Ceturtdienās 8.00-15.00
Piektdienās 8.00-14.00

Bibliotēkas iekšējas kartības noteikumi

 1. Aizliegts apmeklēt bibliotēku un lasītavu virsdrēbēs.
 2. Lasītajam jāsaudzē bibliotēkas fonds un tehnika.
 3. Jāievēro klusums un kartība.
 4. Aizliegts runāt pa mobilo telefonu.
 5. bibliotēkas telpās aizliegts ēst un dzert.
 6. Ienākot bibliotēkā, vispirms par savu klātbūtni darīt zināmu bibliotekāram, nosaucot klasi, uzvārdu, vārdu.
 7. Grāmatu plauktos, orientēties pēc grāmatu autoru izvietojuma alfabēta secībā.
 8. Ievērot grāmatu izvietojumu no kreisas uz labo pusi.
 9. Izvelēto grāmatu iereģistrē bibliotekārs.
 10. Saņemtie iespieddarbi jānodod līdz noteiktam terminam (2 nedēļas).
 11. No bibliotēkas fonda nozaudētie vai sabojātie iespieddarbi jāaizvieto ar tādiem pašiem vai līdzvērtīgiem.