Skolas Muzejs

2023. gada maijā notika Rīgas skolu muzeju skate- vērtēšana.
Mūsu skolas muzejs ieguva augstu novērtējumu. Paldies maniem palīgiem un atbalstītājiem.

Skolas muzeja vadītāja Dz. Paukšta

Rīgas Sarkandaugavas pamatskola atrodas Sarkandaugavā  Sliežu ielā 23.

Skolas muzejs dibināts 2003.gadā.

Muzeja darbības mērķis ir atspoguļot skolas izglītības vēsturi, skolas izaugsmi un sasniegumus darbā, kā arī  veicināt skolēnu patriotisko audzināšanu!

Muzeja dibinātāja, izveidotāja ir skolas bijusī vēstures skolotāja Irēna Roģe,kura

daudz konsultējās ar kolēģiem Latvijas Kara muzejā par muzeja fondu veidošanu. Kara muzejs skolai atdeva arī dažas mēbeles. Pieredze muzeju darbā skolotājai Roģei bija, jo pirms darba skolā kādus 13 gadus bija nostrādājusi muzejā.

Pēc skolotājas Roģes muzeja vadību pārņēma pensionēta skolotāja, direktora vietniece mācību darbā Lidija Garoza, kura turpināja iesākto darbu – materiālu atlasē, fotogrāfiju apstrādē, ekspozīcijas plāna izveidē un eksponātu fondēšanā

No 2010. gada muzeju vada latviešu valodas un literatūras skolotāja, valodu jomas vadītāja Dzintra Paukšta, kas turpināja iesākto darbu, papildinot krājumu, rīkojot muzeja dienas, piedaloties dažādās Rīgas Skolu muzeja rīkotajās aktivitātēs.

Muzeja vēsture ir tāda, ka 2003. gadā  tagadējā  Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” notika pirmās skolas Sarkandaugavā 100. gadadienas svinības. Tajā ēkā kādreiz atradās skola. Laika gaitā bija savākti unikāli materiāli par skolas dzīvi. Rīgas Sarkandaugavas pamatskola ir šīs skolas mantiniece. “Laimītes’’ direktore aicināja vēstures skolotāju Irēnu Roģi iepazīties ar savāktajiem materiāliem un, ja iespējams, tos izmantot, ierīkojot Rīgas Sarkandaugavas pamatskolā muzeju. Pēc apspriedes ar toreizējo Rīgas 28. vidusskolas direktori Azandu Asatūrovu tika nolemts veidot skolas muzeju, jo arī pašā skolā bija savākts daudz materiālu par skolas vēsturi.

Tas bija laiks, kad visā Latvijā sāka veidoties skolu muzeji. Muzeja vadītaja apmeklēja skolu muzeju kursus,iepazinās ar skolu muzeju Rīgas Skolēnu pilī. Un tā muzeja iekārtošanas process varēja sākties. Ekspozīcijas veidošanas procesā tika piesaistīts arī  mākslinieks. Gan toreizējā skolas direktore Azanda Asatūrova, gan tagadējais direktors Guntars  Jirgensons iespēju robežās palīdz un atbalsta skolas muzeja darbu.

Muzejā ir vairāki, tieši skolai nozīmīgi eksponāti. Literārais žurnāls ,,Leģendas”, kurā apkopoti kādreizējo absolventu labākie radošie darbi rokrakstos, kā arī bijušā skolas skolotāja, rakstnieka, žurnālista Ata Skalberga sarakstītās grāmatas, īpašais veltījums bijušajiem audzēkņiem, fotogrāfijas un citi materiāli

Muzeja rīcībā ir apmēram 3500 eksponātu, kas izkārtoti muzejā un foto stendos, kuri atrodas skolas vestibilos. Muzejā regulāri tiek rīkotas izstādes, kā arī dažādi skolas muzeja pasākumi.

Muzeja vadītāji

no 2003.gada

Irēna Roģe

 

 

no 2010.gada Dzintra Paukšta

Pašreizējā muzeja vadītāja Dzintra Paukšta LU Filoloģijas fakultātes beidzēja filoloģe, latviešu valodas literatūras pasniedzēja, darba stāžs 44 gadi, skolā māca latviešu valodu un literatūru, ir izglītības iestāžu vēstures muzeju metodiskās apvienības, Ziemeļu priekšpilsētas koordinatore .

 

 

Lidija Garoza

Muzejam svaigas telpas

17.maijā mūsu skolas muzejs iegūst jaunas, plašākas, svaigi izremontētas telpas. Skolai ar vairāk nekā 100 gadus vēsturi ir ar ko lepoties, ir ko atcerēties.
Mūsu Skolas vēsture aizsākās 1907. gadā, ēkā, kas atrodas Ādolfa ielā 8 (tagadējā Sarkandaugavas ielā 24, šodien šeit izvietojies BJC “Laimīte”.) Šeit darbu sāka Sarkandaugavas bezmaksas Četrgadīgā elementārā skola.
Pēc 1. Pasaules kara skolu pārdēvēja par pilsētas 13. pamatskolu.
Rīgas 28. vidusskola tika dibināta 1946. gadā 1. jūlijā, kad 13. pamatskolā tika pārdēvēta par 28. vidusskolu.
1966./1967.m.g ir 26 klašu komplekti, 896 skolēni un 1967./68. m.g mācības sākas jaunā ēkā Sliežu ielā 23.
2022.gada 1.septembrī skola iegūst jaunu statusu – RĪGAS SARKANDAUGAVAS PAMATSKOLA.
Paldies skolotājai Dzintrai Paukštai par skolas muzeja vērtību glabāšanu, par atmiņām ar kurām stundām ilgi var dalīties mūsu absolventi.

Pasākums “Viena diena manā klasē” no 17.04.23.- 21.04.23.